• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/24
  ลว.  03 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แก้ไขรายรายชื่อผู้เข้ารับการอบครูที่สอนภาษาไทยแต่ไม่จบเอกภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/22
  ลว.  01 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แบบรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านอูตูม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/23
  ลว.  26 เมษายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แบบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยที่ไม่จบเอกภาษาไทย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/25
  ลว.  11 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แจ้งความต้องการวิชาเอกในอัตราตำแหน่งที่ได้รับจัดสรร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/27
  ลว.  17 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการ SP2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/28
  ลว.  18 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างตำแหน่งครูอัตราจ้างในโครงการ SP2(แก้ไขเพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/29
  ลว.  18 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การนำเข้าข้อมูลกำลังพล

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/30
  ลว.  20 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/31
  ลว.  20 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมให้โอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/33
  ลว.  23 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประกาศการสอบราคาโรงเรียนบ้านอูตูม
  รายละเอียด : เป็นไฟล์Word ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/34
  ลว.  25 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/35
  ลว.  25 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลนักเรียนพักนอน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/36
  ลว.  26 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : สำรวจความขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/40
  ลว.  17 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แจ้งการลาออกอัตราจ้างโครงการครูเงินกู้ SP2(เพิ่มคำสั่งเลิกจ้าง)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/37
  ลว.  04 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แบบรายงานข้อมูลนักเรียนยากจน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/39
  ลว.  16 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : เรื่อง ข้าราชการครูขอลาออกจากราชการ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการลาออกของพนักงานราชการ จำนวน 1 ชุด ตามที่โรงเรียนบ้านอูตูม ได้ได้รับแจ้งจากนางประภาวรรณ รองเมืองตำแหน่งเลขที่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/43
  ลว.  23 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ข้อมูลอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/41
  ลว.  23 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : สำรวจความต้องการวิชาเอก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/42
  ลว.  23 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ส่งโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันปี 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/44
  ลว.  01 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/45
  ลว.  06 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/46
  ลว.  07 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04051.020217/47
  ลว.  08 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : รายงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/49
  ลว.  12 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารในเครือข่าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/50
  ลว.  12 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : แจ้งกำหนดการประชุมผู้บริหารในเครือข่าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/51
  ลว.  12 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การจัดทำบัตรประชาชนให้กลุ่มบุคคลเด็ก
  รายละเอียด : เนื่องจากทางโรงเรียนไม่สามารถส่งข้อมูลเด็กไปยังสำนักทะเบียนฮอดได้ รบกวนทางสพป.ชม5 ส่งข้อมูลเด็กที่จะถ่ายบัตรประชาชนเพื่อรับรองกลุ่มบุคคลเด็ก ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04051.020217/52
  ลว.  14 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การจัดทำบัตรประชาชนให้กลุ่มบุคคลเด็ก(แก้ไข)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/53
  ลว.  14 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แบบตอบรับยืนยันเข้าร่วมอบรมการสร้าง Web sites ในโครงการ “การจัดการความรู้มุ่งสู่ BEST PRACTICE”

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/54
  ลว.  21 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : อมก๋อยวิทยาคม ,
  เรื่อง : ตอบการติดตามนักเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/55
  ลว.  21 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : ส่งเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการปีการศึกษา 2554 ระดับเครือข่ายฯยอดดอย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/62
  ลว.  19 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : โครงการหนึ่งแสนครูดี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/56
  ลว.  30 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การสำรวจข้อมูลการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/57
  ลว.  30 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แบบสำรวสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/58
  ลว.  02 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการประชุมโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 89 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/61
  ลว.  09 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านหลังท่อ , บ้านนาคอเรือ , บ้านเด่นวิทยา , บ้านห้วยฝาง , บ้านแม่งูด , บ้านตีนตก , บ้านแม่โถ , บ้านแม่อมลอง , บ้านดอกแดง , บ้านกองลอย , บ้านทุ่ง , บ้านบ่อสลี , บ้านบ่อหลวง , บ้านวังกอง , บ้านขุน , บ้านนาฟ่อน , บ้านแม่ลาย , บ้านกิ่วลม , บ้านแม่สะนาม , บ้านแม่ลายเหนือ , บ้านพุย , บ้านเตียนอาง , บ้านตาลใต้ , บ้านตาลเหนือ , บ้านทุ่งโป่ง , บ้านผาแตน , บ้านโค้งงาม , บ้านดอยคำ , บ้านแม่ลอง , ชุมชนบ้านท่าข้าม , บ้านหางดง , ชุมชนบ้านแม่ทัง , บ้านกองหิน , บ้านวังลุง , บ้านแควมะกอก , บ้านดงดำ , บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านอูตูม , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง , บ้านมูเซอ , บ้านห้วยปูลิง , บ้านห้วยไม้หก , ตรีมิตรวิทยา , บ้านห้วยน้ำขาว , บ้านแม่ตื่น , บ้านขุนแม่ตื่นน้อย , บ้านห้วยหล่อดูก , บ้านซิแบร , ชุมชนบ้านใหม่ , ทุ่งต้นงิ้ว , บ้านยางเปียง , บ้านยางครก , บ้านนาไคร้ , บ้านสบลาน , บ้านหลวง , บ้านแม่ลานหลวง , บ้านห้วยโค้ง , บ้านขุนตื่น , บ้านแม่หลองน้อย , บ้านผาปูน , บ้านทุ่งจำเริง , บ้านยางแก้ว , บ้านตุงลอย , บ้านตุงติง , บ้านแม่ต๋อม , บ้านแม่อ่างขาง , ชุมชนบ้านอมก๋อย , บ้านยางเปา , บ้านสันติสุข , บ้านถิ่นสำราญ , บ้านผาจุก , บ้านไร่ , ชุมชนบ้านดอยเต่า , บ้านฉิมพลี , บ้านวังหลวง , บ้านแปลง 5 , ศูนย์อพยพแปลง 8 , บ้านหนองบัวคำ , บ้านน้อยห้วยริน , บ้านโท้งวิทยา , บ้านหนองผักบุ้ง , บ้านบงตัน , บ้านแอ่นใหม่ , บ้านแอ่นจัดสรร , บ้านวังหม้อ , บ้านเกาะหลวง , บ้านโปง , บ้านงิ้วสูง , บ้านโปงทุ่ง , บ้านกองวะ , บ้านแม่บวน , บ้านแม่ตูบ , บ้านแปลง 2 , ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ,
  เรื่อง : ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(โครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
  รายละเอียด : ประกาศโรงเรียนบ้านอูตูม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง(โคงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) เอกเกษตรหรือเอกสังคม จำนวน 1 ตำแหน่ง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/63
  ลว.  23 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/64
  ลว.  25 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/65
  ลว.  25 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/66
  ลว.  27 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การลาออกของครูโครงการSP2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/67
  ลว.  28 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แบบรายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/68
  ลว.  30 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอัตราจ้างครู

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/69
  ลว.  30 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง :  แบบสำรวสถานะความเข้มแข็งของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/70
  ลว.  31 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แบบติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/71
  ลว.  01 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ายชื่อครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาครูและผู้บริหาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/72
  ลว.  01 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การนับตัวข้าราชการ 1 กย54

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/73
  ลว.  02 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แก้ไขบัญชีรายงานการนับตัวข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/74
  ลว.  03 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใน 5 ระยะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/75
  ลว.  05 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : โครงการเด็กเชียงใหม่รักษา 840 ความดี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/77
  ลว.  21 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/78
  ลว.  29 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : แจ้งตรวจสอบรายการแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 61
  รายละเอียด : รบกวนหากมีการแก้ไขแจ้งกลับมาด่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/79
  ลว.  31 ตุลาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : แจ้งมีการเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายฯ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/80
  ลว.  01 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
  รายละเอียด : กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่าพัฒนาการศึกษายอดดอยสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/82
  ลว.  04 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ส่งผลการแข่งขันทักษะวิชาการ เครือข่ายการศึกษายอดดอยสามัคคี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/83
  ลว.  08 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารครู SP2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/84
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ตอบกลับด่วนที่สุดเพื่อรวบรวมส่งสพป.ชม5 ภายในวันที่10 เดือนพฤศจิกายน 2554 นี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/85
  ลว.  09 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ใบสมัครการประกวดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/86
  ลว.  15 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อนักเรียนแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายยอดดอย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/87
  ลว.  17 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : เชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/88
  ลว.  22 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : ขอความมือแจ้งรายชื่อคณะกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือส่งกลับมาโดยด่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/89
  ลว.  24 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/90
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : เชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/91
  ลว.  30 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : แจ้งแก้ไขวันประชุม
  รายละเอียด : แจ้งเปลี่ยนวันประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/92
  ลว.  08 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : ส่งแบบสำรวจความต้องการสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/94
  ลว.  13 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : โครงการ 84 ล้านความดี สพฐ.
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04051.020217/95
  ลว.  16 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : ส่งคำสั่งเครือข่ายพัฒนาการศึกษายอดดอยสามัคคี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04051.020217/96
  ลว.  22 ธันวาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านอูตูม
  ถึง : บ้านนาเกียน , บ้านห่างหลวง , บ้านใบหนา , บ้านผีปานเหนือ , บ้านแม่สะเต , บ้านแม่โขง ,
  เรื่อง : ขอความร่วมมือตรวจสอบสูจบัตรกีฬาเครือข่ายยอดดอยสามัคคี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวอำภา พยาวัง


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  2  หน้า
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
  ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
  โทร.0-5346-1089 โทรสาร.0-5346-1627
  E-mail Address :  ict.cma5@gmail.com    ict_cma5@hotmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1398 วินาที