• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/9
  ลว.  30 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/10
  ลว.  30 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/11
  ลว.  31 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงการหักภาษีรายเดือน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/12
  ลว.  02 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/15
  ลว.  22 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/16
  ลว.  22 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : สำรวจข้อมูลอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/17
  ลว.  23 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การจัดทำข้อตกลงในการส่งมอบบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/18
  ลว.  24 มิถุนายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : การจัดทำข้อตกลงในการส่งมอบบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/27
  ลว.  15 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : รายงานการนับตัวข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่(คาดว่า)ปฏิบัติราชการอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/28
  ลว.  31 สิงหาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอัตราจ้างครู โครงการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04051.030103/29
  ลว.  19 กันยายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านขุน
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชม 5 , สารบรรณกลาง สพป.ชม 5 ,
  เรื่อง : สรุปวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2554

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางธีราพร สนธินา


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
  ถนนฮอด-วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
  โทร.0-5346-1089 โทรสาร.0-5346-1627
  E-mail Address :  ict.cma5@gmail.com    ict_cma5@hotmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1398 วินาที